Technika má zelenou (5)

Technika má zelenou

OPVK hor zakladni logolink RGB cz final

O projektu

 

Název projektu: Technika má zelenou

Reg.číslo projektu: CZ .1.07/1.1.26/01.0049

 

Stručný obsah projektu:

Obecným cílem projektu je propagace, podpora a zkvalitnění technického vzdělávání ve strojírenských a stavebních oborech v návaznosti na aktuální požadavky potenciálních zaměstnavatelů na znalosti a dovednosti žáků.

 

Konkrétními cíli projektu jsou:

- zkvalitnění teoretické výuky tvorbou studijních pomůcek (pracovních listů, sborníku příkladů, výukové   SW)

- školení odborných pedagogů střední školy

- účast na odborných výstavách, veletrzích, školeních, stážích ve firmách v regionu

- rozšíření kompetencí žáků a pedagogů pořízením nových strojů a zařízení

- vytvoření odborné platformy zástupců základních, středních i vysokých škol k podpoře technicky zaměřených

oborů

- transfer relevantních informací na ose ZŠ - SŠ - VŠ - zaměstnavatelé

- přispění k optimální uplatnitelnosti absolventů naší školy na trhu práce

- vytvoření sítě potenciálních zaměstnavatelů našich absolventů

- pozitivní motivace žáků základních škol pro výběr technického studijního či učebního oboru

- dovybavení školy pracovními pomůckami

 

Hlavním cílem projektu je podpora mnohaletého snažení o kvalitativní posun ve vzdělávání v technických oborech na Středné odborné škole a středním odborném učilišti strojírenském a stavebním v Jeseníku nad rámec běžné výuky.

 

Období realizace:   únor 2012 – leden 2014

 

Cílové skupiny projektu:

a) Žáci základních škol v počtu 800 a žáci SOŠ a SOU Jeseník v počtu 250.

Projekt je zaměřen na žáky základních škol, kteří budou projektovými aktivitami motivováni pro výběr a následné studium technických oborů. Jedná se především o žáky ZŠ Jesenicka. Konkrétně jde celkem o 11 ZŠ (se sídlem v České Vsi, Bělé pod Pradědem, Žulové, Zlatých Horách, Lipové - lázních, Vápenné, Supíkovicích, Mikulovicích, Javorníku, Vidnavě a v Jeseníku Nábřežní ulici).

Dále jsou aktivity projektu cíleny na žáky střední školy, tj. SOŠ a SOU strojírenské a stavební Jeseník,

Dukelská 1240.

b) Pracovníci škol – 11 výchovných poradkyň ZŠ z regionu Jesenicko a odborní pedagogičtí pracovníci SOŠ a SOU Jeseník v počtu 10. Pedagogičtí pracovníci se budou podílet na jednotlivých projektových aktivitách a budou součástí platformy odborníků a přenosu informací na žáky ZŠ i SŠ. Někteří pedagogové budou účastni vzdělávání.

 

Základní cíle projektu:

 

KLÍČOVÉ AKTIVITY:

 

KLÍČOVÁ AKTIVITA 01 - Podpora ICT ve výuce technických oborů a podpora technické vybavenosti

 

V rámci této klíčové aktivity bude pořízeno nové technické vybavení pro rozvoj stavebních a strojírenských  oborů  na SOŠ a SOU strojírenské a stavební Jeseník. Škola vlastní kvalitní softwarové aplikace, které však nejsou vhodné pro instalaci na stávajících (již zastaralých) PC. Jelikož je počítačová gramotnost pro rozvoj technického vzdělávání žáků zcela zásadní, je plánováno pořídit 50 ks PC a tím vybavit odborné učebny technickým zařízením, které bude korespondovat s požadavky dnešní doby. Nově pořízené PC bude také sloužit  při motivačních aktivitách realizovaných vůči žákům ZŠ.

 

V rámci této aktivity budou dále vytvořeny nové výukové materiály. Konkrétně se bude jednat o:

 

a) SW program pro studijní a učební obory strojírenského a stavebního zaměření SOŠ a SOU

b) SW program pro žáky ZŠ, kteří se zúčastní KA 02

 

Softwarové programy budou využívány všemi cílovými skupinami v rámci výuky jako doplňkový výukový materiál.

Dále bude pořízena 3D tiskárna (vytváří 3D modely z počítačových modelů) a 1 CNC stroj sloužící k výuce žáků. Tato zařízení budou instalována v prostorách školy, budou využívána postupně všemi žáky školy a dále budou i "demonstrační" pomůckou pro žáky ZŠ (při prezentacích žákům ZŠ bude umožněno vyfrézování jednoduchých obrazců, např. smajlíky  apod).

 

Výstupem této klíčové aktivity budou kvalitní a účinné výukové pomůcky, moderní PC programy, stroje a zařízení.

 

 Vše povede ke zkvalitnění teoretické i praktické výuky žáků naší školy a k zajištění podpory klasického technického studia. V rámci motivačních aktivit projektu budou rovněž podpořeni žáci ZŠ (blíže viz KA 02).

 

Budou vytvořeny následující vzdělávací materiály:

- SW program pro studijní a učební obory strojírenského a stavebního zaměření pro žáky SOŠ a SOU

- SW program pro žáky ZŠ, kteří se zúčastní KA 02

 

Bude pořízeno:

- 50 ks PC pro práci se softwary potřebnými k rozvoji gramotnosti žáků v oblasti techniky

- 1ks 3D tiskárny

- 1 ks CNC stroj

 

V rámci instalace a uvedení do provozu 1 ks CNC stroje bude nezbytné provést stavební úpravy (dle specifik stroje) - tyto úpravy budou provedeny z vlastních zdrojů SOŠ a SOU Jeseník.

 

KLÍČOVÁ AKTIVITA 02 - Motivační aktivity směrem k žákům ZŠ

 

Zajištění aktivity bude probíhat formou propagace technických oborů žákům ZŠ.

 

Činnost bude zajištěna následovně:

 

a) realizace tzv. ukázkových dnů v prostorách naší školy

- akcí se zúčastní žáci ZŠ

- žáci SOŠ a SOU a pedagogové odborného výcviku budou prezentovat technické obory formou ukázek práce, výkresů žáků školy a praktických výtvorů žáků školy v rámci výuky přímo v odborných učebnách a dílnách.

Žáci ZŠ si vyzkouší jednoduché činnosti - jednoduchý SW program pro CNC výrobu a ruční opracování kovů, stavební činnosti apod. Každý žák obdrží drobný výrobek např. podkovičku, hrací kostku apod., který mu bude technický obor připomínat. Den bude koncipován jako ukázky oborů, soutěže a prohlídky a bude určen primárně žákům 6. - 9. tříd  ZŠ. Prezentace bude trvat cca 4 hodiny. Tato projektová činnost bude probíhat po celou dobu realizace projektu.

 

b) setkání s výchovnými poradci z regionu

- akcí se zúčastní výchovní poradci, kteří mají vliv na výběr budoucího povolání žáků ZŠ

- setkání bude probíhat formou pracovního workshopu, předpokládáme uspořádání setkání cca 2x do roka pro cca 11 zástupců ZŠ.

 

Obecným výstupem této KA bude posílení povědomí žáků ZŠ o společenské potřebnosti technických oborů. Hlavním výstupem budou podpoření žáci ZŠ (6. až 9. třída), kteří získají přehled o prezentovaných technických oborech na SOŠ a SOU Jeseník a předpokládá se tím nárůst přijímaných žáků do prvních ročníků prezentovaných oborů i s ohledem na celkový populační propad této věkové skupiny.

 

Pro vybrané žáky 6. - 9. ročníků ZŠ z okolí, s hlubším zájmem o technické obory, budou realizovány pravidelné schůzky - nad rámec běžné výuky. Předpokládá se setkávání v malých skupinách cca 15ti žáků. Na těchto schůzkách budou žákům předávány znalosti a dovednosti z daných technických a řemeslných oborů.

 

Současně podpoříme cca 11 výchovných poradců, kteří v rámci pracovních workshopů získají aktuální informace o námi nabízených oborech, čímž budou moci snadněji zacílit svoje žáky pro studium techniky na odborných školách. Plánuje se uspořádat cca 4 pracovní workshopy pro CS.

 

KLÍČOVÁ AKTIVITA 03 – Vytvoření odborné platformy pracovníků ZŠ, SŠ a VŠ k podpoře technicky zaměřených oborů a tvorba podpůrných vzdělávacích materiálů

 

Cílem této KA je vytvoření odborné platformy zástupců základních, středních i vysokých škol, a to za účelem přenosu informací a řešení problému technického vzdělávání ze širšího úhlu pohledu.

 

V rámci KA bude docházet k pravidelným setkáním zástupců jednotlivých segmentů vzdělávacího systému – od základního po vysokoškolské. Je nezbytné zajistit přenos informací ze všech stupňů vzdělávání.

Žáci na ZŠ by měli dostat informace o možnosti studia na technicky zaměřené SŠ s výhledem na studium na technicky zaměřené VŠ. Žáci na SŠ by měli být informováni o konkrétních požadavcích na znalosti a dovednosti absolventů tak, aby úspěšně zvládli přechod na VŠ.

Očekáváme, že díky pracovním workshopům pracovníků ze škol a přenosům informací na žáky, se "zprůhlední"vzdělávací cesta žáků, která navíc dostane reálnou podobu v podobě konkrétních požadavků (např. na znalosti v oblasti matematiky, fyziky apod.). Učitelé na SŠ budou moci např. obohatit výuku matematiky o témata, které jsou důležitá pro úspěšné zvládnutí 1. ročníku VŠ a zároveň nejproblémovější. Tuto činnost budou moci na základě získaných informací od učitelů SŠ aplikovat i učitelé ZŠ ve vztahu k přechodu na SŠ. Získané informace budou aplikovány v rámci běžné výuky na školách a následně jejich efekty diskutovány na dalších setkáních.

 

V oblasti praktického vyučování na ZŠ předpokládáme zkvalitnění této výuky a přípravu žáků pro studium na technických SŠ. Učitelé ZŠ budou informováni o jednotlivých oborech, které SOŠ a SOU Jeseník  poskytuje, co jednotlivé obory obnášejí, co by měl zvládat žák, pokud by chtěl naši školu navštěvovat apod. Odborníci ze ZŠ získané poznatky a vědomosti uplatní při práci se žáky (inovovaná praktická výuka - zejména v předmětech jako je pracovní vyučování, volba povolání apod. - usnadní vstup žáků do 1. ročníku SŠ).

 

Budou vytvořeny pracovní listy pro učitele praktické výuky ZŠ a žáky ZŠ.

Pro žáky SŠ bude připraven sborník rozšiřujících příkladů z matematiky a fyziky.

 

Výstupem této klíčové aktivity budou motivovaní a kvalitně připravení žáci ZŠ i SŠ ke studiu technických oborů v dalším stupni vzdělávání a současně obohacení pedagogové o nové poznatky.

 

KLÍČOVÁ AKTIVITA 04 - Rozšíření kompetencí žáků a jejich pedagogů formou realizace návštěv, výstav, veletrhů, exkurzí a stáží ve firmách Jesenicka

 

Rozšíření kompetencí žáků i jejich pedagogů bude probíhat formou návštěv odborných výstav, veletrhů, školení, exkurzí, stáží apod.

 

Tato klíčová aktivita má pro cílové skupiny žáků a pedagogů SŠ velký význam. Účastí na veletrzích dojde k rozšíření jejich přehledu o aktuálním dění k oblasti daného technické oboru.

 

Stáže a exkurze ve firmách umožní žákům SŠ vyzkoušet si práci v reálném prostředí a získat cenné poznatky z praxe, což bude pro rozvoj jejich odborných dovedností zcela zásadní. Pro tento účel budou pro žáky pořízeny osobní ochranné pomůcky. Bude navázána a prohloubena spolupráce s potenciálními zaměstnavateli absolventů SOŠ a SOU Jeseník, dojde k rozvoji partnerství naší školy se zaměstnavateli nejen v regionu.

Cílovou skupinou této aktivity jsou žáci stavebních i strojních oborů SOŠ a SOU Jeseník a jejich pedagogové.

 Pro pedagogy plánujeme účast na rozšiřujícím kurzu zaměřeném na PC (MS Office, AutoCAD, práce s interaktivní tabulí apod.). Získané znalosti budou aplikovat při své učitelské profesi a tím předávat svým žákům. Kurz bude určen pro 10 pracovníků školy.

 

Výstupy plánované aktivity budou účasti žáků a pedagogů na těchto akcích:

 

- Veletrh strojírenský a stavební Brno 1x za rok, cca 160 žáků, 12 pedagogických pracovníků

- Odborné exkurze - 4x

- 2denní stáže v 5 -ti firmách Jesenicka - žáci naší školy vždy se 2 pedagogy

- PC kurz pro učitele (10 osob) - AutoCAD a další SW

 

Dále pak:

- Vytvořená síť budoucích zaměstnavatelů absolventů naší školy

 

Cílovým stavem bude optimální uplatnitelnost absolventů, jejich kvalitativně vyšší sociální a odborné kompetence.

 

Monitorovací indikátory výstupu:

- celkem 4 monitorovací indikátory

- u všech cílový termín 31. 1. 2014

      

 1. 1.4 nově vytvořené produkty

Splnění bude zajištěno zpracováním a vydáním:

 • Pracovní listy pro výuku na ZŠ a SW program pro žáky ZŠ, kteří se zúčastní 2. klíč. aktivity – 100 ks pracovních listů a CD se software
 • Sborník příkladů z matematiky (příp. dalších předmětů) pro žáky SŠ – 150 výtisků
 • Sborník příkladů z fyziky (příp. dalších předmětů) pro žáky SŠ – 150 výtisků
 • SW program pro studijní a učební obory strojírenského a stavebního zaměření SŠ –CD se softwarem

 

 1. 2.10 osob - podpořené osoby - pracovnícidalším vzdělávání – jedná se o odborné pedagogické pracovníky SOŠ a SOU strojírenské a stavební Jeseník

Splnění bude zajištěno:

 • uzavřené Dohody o provedení práce a Výkaz práce
 • prezenční listiny z workshopů, pracovních setkání, exkurzí, ukázkových dnů 

 

 1. 3.1050 osob - podpořené osoby - osobypočátečním vzdělávání - děti, žáci - 250 žáků SOŠ a SOU Jeseník  a  800 žáků 6. -9. tříd 11 ZŠ Jesenicka

Splnění bude zajištěno:

 • prezenční listiny žáků ZŠ z ukázkových dnů na SOŠ
 • prezenční listiny ze schůzek na SOŠ pro žáky ZŠ s hlubším zájmem
 • prezenční listiny z návštěvy veletrhu MVB 2012 a MVB 2013 v počtu 160 žáků SOŠ
 • prezenční listiny ze 4 odborných exkurzí
 • prezenční listiny z 2denní stáže v 5 firmách Jesenicka – žáci se 2 pedagogy
 • síť budoucích zaměstnavatelů absolventů SOŠ

 

 1. 4.21 osob – poskytovatelé služeb – 11 výchovných poradců ze ZŠ a 10 odborných pedagogickýpracovníků  ze  SOŠ

Splnění bude doloženo uzavřením Dohody o provedení práce s profesními odborníky z firem, kde se budou konat exkurze, a Výkazem práce.

Splnění bude dále zajištěno :

 • uspořádání 4 pracovních workshopů
 • prezenční listiny z pracovních workshopů
 • prezenční listina z 10 pracovních setkání 20 pracovníků ZŠ, SŠ a VŠ
 • prezenční listina z kurzu zaměřeného na PC (MS Office, AutoCAD, práce s interaktivní tabulí) pro 10 zaměstnanců SOŠ
 • prezenční listina z návštěvy 12 pedagogů se žáky na MVB 2012 a  MVB 2013
 • uzavřené Dohody o provedení práce a Výkaz práce

Sborník příkladů z matematiky a fyziky

Sborníky příkladů byly vytvořeny za účelem prohloubení znalostí žáků středních škol v těchto předmětech a k dokonalejší přípravě pro studium na vysoké škole.

Pracovní listy pro výuku na ZŠ

PRACOVNÍ LISTY PRO VÝUKU NA ZŠ

Pracovní listy jsou určeny žákům ZŠ a učitelům praktické výuky na ZŠ, obsahují pracovní postupy na zajímavé výrobky, které je možné ve školních hodinách snadno a bez vysokých nákladů vytvořit.

Stáhnout přílohy:

Virtuální prohlídka

virt-prohlidka

Šikana

Jsi-li svědkem šikany nebo dokonce její obětí, nenechávej si to pro sebe a kontaktuj naši výchovnou poradkyni.

 

Nyní můžete také anonymně na stránkách projektu NENECH TO BÝT! kde můžete nahlásit co jste zažili nebo co jste viděli. Je zde možnost i stáhnout si aplikaci do svých chytrých telefonů.

stipendium_banner2

Dnes je

středa, 20. 9. 2017
nyní se nevyučuje

Hledej