Obráběč kovů

Obráběč kovů - 23-56-H/01

Tříletý učební obor Obráběč kovů je vhodný pro chlapce a dívky, kteří mohou získat střední odborné vzdělání příslušného zaměření. Absolventi získávají vědomosti, dovednosti a návyky potřebné k ovládání konvenčních strojů pro třískové obrábění kovových i nekovových materiálů na vrtačkách, frézkách a soustruzích. Osvojí si prohloubené vědomosti a praktické návyky v profesi soustružník, frézař a obsluha číslicově řízených strojů. Získávají potřebné znalosti o materiálech, nástrojích, ve čtení výkresů a o způsobech měření a kontroly jakosti výrobků. V průběhu studia získávají absolventi základní vědomosti a znalosti práce na počítačích, programování a ovládání číslicově řízených obráběcích strojů.

Žák bude umět:

- správně a samostatně čte výkresovou dokumentaci, využívá číselné a slovní údaje uvedené navýkrese, tyto údaje umí vyhledat v tabulkách a určit hodnoty vztahující se k určení geometrickéhotvaru, toleranci rozměru, tvaru a polohy a jakosti povrchu, provádí pomocné výpočty a pořizujenáčrty zhotovovaných dílů

- využívá základních vědomostí a dovedností ze základů zpracování kovů

- strojním obráběním kovů, soustružením, frézováním, vrtáním resp. broušením na klasickýchobráběcích strojích zhotovuje jednodušší strojní součásti o přesnosti až IT 7, za dodrženístanovených požadavků na geometrickou polohu a tvar obrobených ploch při jakosti povrchuaž Ra 0,4 za respektování vhodných chladiv a maziv

- na základě pracovních podkladů dovede určit obráběcí stroj pro výrobu, provést jeho celkovéseřízení, obsluhu a běžnou údržbu

- umí rozlišit obráběné materiály podle značení státní normy, určit jejich vlastnosti z hlediska jejichobrobitelnosti a stanovit řezné materiály

- upíná obrobky s ohledem na jeho tvar a velikost, umí určit způsob obrábění a požadavky narozměrové, tvarové a polohové tolerance

- nastavuje řezné podmínky obráběcího stroje v závislosti na materiálu a tvaru obrobku, řeznýchmateriálech, upínacích prostředcích nástrojů a obrobků a stabilitě obráběcí soustavy

- řídí proces obrábění, analyzuje jeho případné poruchy ke stanovení optimálního procesu obrábění

- na základě technické dokumentace výrobku stanovuje příslušné technologie obrábění a pracovnípostup vzhledem k funkčním, konstrukčním, výrobně technickým a hospodárným hlediskůmvýroby

- podle stanoveného postupu výroby určuje a správně používá obráběcí stroje, nástroje, upínacíprostředky nástrojů a obrobků, měřidla a měřící pomůcky, pomocné a pracovní prostředky

- sestavuje, zadává a provádí korekce programů a zhotovuje jednoduché obrobky na číslicověřízených obráběcích strojích z kovových i nekovových technických materiálů

- provádí systematickou kontrolu kvality obráběných ploch, ve shodě s průběhem výroby, zadanýmiparametry kvality a počtem zhotovovaných kusů

- určuje a používá měřící a kontrolní prostředky pro sledování dílčí i konečné kvality obráběnýchploch, posuzuje případné odchylky od předepsaného rozměru a získaných informací využívák případným korekcím procesu obrábění

- orientuje se v základních vztazích třískového obrábění k životnímu prostředí a zásadách jehoochrany před možnými negativními vlivy, dokáže svou pracovní činnost vykonávat tak, aby životníprostředí nenarušoval a dále přispíval k jeho zlepšení

- používá osobní ochranné pracovní prostředky a ovládá předpisy bezpečnosti a hygieny práce

- obsluhuje protipožární zařízení a ovládá předpisy protipožární ochrany

 

Praxe prvního ročníku probíhá v dílnách naší školy pod vedením učitele odborného výcviku. Praxe druhého a třetího ročníku je vykonávána na pracovištích sociálních partnerů, kde na základě smlouvy se naši žáci zdokonalují v instalatérských pracích. Za odvedenou práci dostávají od sociálních partnerů finanční odměnu. Odměna je závislá na kvalitě odvedené produktivní práce.

Po získání výučního listu je možno na naší škole pokračovat a nástavbovém studiu „Provozní technika“, který je dvouletý a je zakončen maturitní zkouškou.

Absolventi učebního oboru mají šanci uplatnění na trhu práce v získané kvalifikaci.

Virtuální prohlídka

virt-prohlidka

Šikana

Jsi-li svědkem šikany nebo dokonce její obětí, nenechávej si to pro sebe a kontaktuj naši výchovnou poradkyni.

 

Nyní můžete také anonymně na stránkách projektu NENECH TO BÝT! kde můžete nahlásit co jste zažili nebo co jste viděli. Je zde možnost i stáhnout si aplikaci do svých chytrých telefonů.

stipendium_banner2

Dnes je

středa, 20. 9. 2017
nyní se nevyučuje

Hledej