Jeseník - NAŠE MĚSTO

03/2019 - měsíčník MĚSTO JESENÍK


Žáci „Emka“ získali praxi a zdokonalili se v angličtině

Posílení jazykových dovedností a získání pracovních zkušeností. To je cílem grantu v rámci projektu Erasmus+ na uspořádání zahraničních odborných stáží, díky kterému letos v dubnu vycestovalo třicet žáků SOŠ a SOU strojírenského a stavebního Jeseník včetně tříčlenného doprovodu do Anglie (Portsmouth) a Irska (Cork, Sligo). Škola získala grant v roce 2018. Projektu se zúčastnili žáci z 1.–3. ročníků studijních oborů Strojírenství a Stavebnictví a žáci z 2. ročníku učňovských oborů Strojní mechanik, Instalatér a Obráběč kovů. 

Žáci absolvovali odbornou praxi v zahraničních firmách dle svého studijního zaměření v délce 4 týd‐ nů, jejich odjezdu na stáž předchá‐ zela půlroční jazyková příprava. Účastníci získali nové odborné zna‐ losti, dovednosti a kompetence ve svém oboru. Délka práce předsta‐ vovala 6‐8 hodin denně, 5 dní v týd‐ nu. Víkendy byly volné a vyplněné kulturním programem. Na konci stáže obdrželi účastníci doklad o získané praxi, tzv. Europass Mobi‐ lita, který uznávají zaměstnavatelé a vysoké školy v celé EU. Europass tak usnadní nalézt pracovní místo po ukončení studia, některé VŠ po předložení Europassu odpustí při‐ jímací zkoušky z cizího jazyka. Dva žáci naší školy, kteří absolvovali tří‐ měsíční stáž, se vrátili až v červenci.

Pro studenty má praxe i osob‐ nostní význam. Byli odloučeni od svých rodin a přátel a museli se při řešení každodenních záležitostí spoléhat sami na sebe. Hostitelská rodina fungovala v mnoha ohledech jinak než rodina primární. Firma, ve které pracovali, pro ně rovněž byla jakýmsi novým prostředím. Nicméně všichni žáci tuto nelehkou zkoušku zvládli a zaměstnavatelé je hodnotili velice pozitivně. Dle jejich hodnocení jsou naši žáci pra‐ covití, flexibilní a rychle se učí. Stáže jsou hrazené z prostředků Evropské komise. Účastníci díky tomu měli zdarma přípravné kurzy, leteckou dopravu na stáž a ubyto‐ vání v hostitelských rodinách s polopenzí. Obdrželi také finanční prostředky na obědy a místní dopravu během stáže. První polo‐ viny stáže se zúčastnil doprovodný učitel a poté byl na místě zajištěn tutoring ze strany zahraniční part‐ nerské organizace.

Žáci se z praxe vrátili spokojení a naplnění novými příjemnými zážitky a zkušenostmi. Naši studen‐ ti se mohou z projektu těšit i nadále, protože jsme opět uspěli v žádosti o grant na další dva roky.

Mgr. Marie Lapčíková


Sportovní střípky z Emka: futsal i šplh

V polovině ledna se fotbalový tým chlapců školy zúčastnil dvou turnajů. Kluci se na ně dlouhodobě těšili a byli plni odhodlání uspět co nejlépe. 

Po výhře v prvním regionálním kole Středoškolské futsalové ligy jsme postoupili do krajského kola, které se konalo v „Čajkaaréně“ v Gymnáziu Olomouc. Již předem bylo jasné, že prosadit se v kraji nebude lehké. Domácí tým gymná‐ zia na nás „nastoupil“ s bleskovou útočnou hrou s cílem nasázet nám co nejvíce branek. V tomto a ostatně i v dalších utkáních nás podržel brankář Vojta Bašný, který vychytal většinu střel, a tak jsme zápas pro‐ hráli pouze o dvě branky 0:2. V utkání se SŠ podnikání a obchodu Prostějov jsme dokonce vedli a vyrovnávací branku jsme dostali 6 vteřin před koncem! V posledním zápase se SŠ logistiky a chemie Olo‐ mouc se našim chlapcům nedařilo a soupeř byl nad naše síly. Zřejmě i po následné ztrátě motivace jsme prohráli 0:5. Krajské finále vyhrála Olomouc, která si zajistila postup do divize Severní Morava.

O dva dny později proběhl v tělo‐ cvičně SŠ gastronomie a farmářství v Jeseníku tradiční turnaj jesenic‐ kých středních škol v sálové kopa‐ né. Zde jsme patřili mezi favority a tomuto předpokladu jsme dostáli umístěním na druhé příčce z pěti zúčastněných škol. Porazili nás pouze chlapci z hotelovky a OA, kte‐ rým jsme podlehli 1:3. Gymnázium jsme porazili 5:2, Lipovou 2:1 a gastro jsme rozstříleli 11:1. Nej‐ produktivnějším hráčem byl Adam Hapala, který nastřílel soupeřům 6 branek.

A protože máme ve škole rovněž silově disponované jedince, nemoh‐ li jsme chybět v okresním kole AŠSK ve šplhu, které proběhlo na „gastru“. Soutěže se zúčastnilo osm chlapců a podle neskromného očekávání jsme soutěž čtyřčlenných družstev vyhráli a zajistili si tak postup do krajského kola.

Mgr. Karel Kapuš


02/2019 - měsíčník MĚSTO JESENÍK

Moderní stroje i učebna Merkur zatraktivňují výuku

Zvýšit kvalitu vzdělávání a zároveň reagovat na stálý nedostatek řemeslníků. To je cílem projektu ve Střední odborné škole a Středním odborném učilišti strojírenském a stavebním v Je - seníku pod názvem Pořízení CNC strojů, konvenčních obrá - běcích strojů a vybudování multifunkční výukové učebny.

Díky zapojení naší školy do pro‐ jektu byl pro naše žáky, obráběče kovů a strojní mechaniky, pořízen konvenční soustruh s digitálním odměřováním, který nám dodala První hanácká BOW spol. s.r.o. Tento soustruh je umístěn ve strojírenské hale v části obrobna. Následně jsme získali další dva stro‐ je ‐ Frézovací a vrtací CNC centrum a CNC soustruh od firmy ROMI. Jelikož žáci během svého studia získávají nejen teoretické vědomos‐ ti, je zapotřebí poskytnout jim také dostatečné praktické zkušenosti, jež vedou k lepšímu uplatnění na trhu práce.

Cílem je zvýšit kvalitu infrastruk‐ tury střední školy a modernizovat výuku v oborech stavebnictví, stro‐ jírenství, strojní mechanik, obráběč kovů, instalatér a zedník. Některé prostory v objektu praktické výuky nebyly využívány, a proto v rámci modernizace vznikla i multifunkční výuková učebna, do níž byly zakoupeny stavebnice MERKUR. Díky realizaci projektu se významně podpoří zkvalitnění a zatraktivnění výuky a zároveň napomůže lepšímu uplatnění žáků na trhu práce. Mul‐ tifunkční výukovou učebnu „MER‐ KUR“ mohou využívat i žáci a děti ze ZŠ a MŠ, a tak se podpoří větší zájem dětí o technické a řemeslné činnosti. Spolupráce byla uzavřena se ZŠ Jeseník, ZŠ a MŠ Lipová‐lázně, ZŠ a MŠ Bělá pod Pradědem, OU Lipová‐lázně. Žáci 2. stupně ZŠ absolvují praktickou výuku v roz‐ mezí 4 vyučovacích hodin za každé pololetí. Výuka je zaměřena především na rozšíření dosavadních praktických znalostí. V rámci pro‐ jektu spolupracujeme s místními firmami jako Ondřejovická strojír‐ na a.s., Řetězárna a.s. Česká Ves, Semaco tools and software s.r.o. A za jejich ochotu, vstřícnost a čas s námi spolupracovat a rozvíjet dovednosti našich žáků jim děku‐ jeme.

Dagmar Tlamková


Poděkování zaměstnancům

Ve Vodní tvrzi se v závěru roku 2018 setkali všichni zaměstnanci SOŠ a SOU strojírenského a stavebního Jeseník na pozvání ředitele školy Mgr. Jiřího Viterny. Setkání se mimo jiné zúčastnili také starostka města Jeseník Mgr. Zdeňka Blišťa‐ nová a ředitel Vlastivědného muzea Mgr. Pavel Rušar. Všichni tři poděkovali jednotlivě zaměstnancům eMka za jejich celoroční práci a předali jim drobný dárek v podobě vánočního stromečku, který vyrobili žáci eMka pod vedením mistrů odborného výcviku.

Při této příležitosti byl vyhlášen ředitelem školy Pedagog roku, kterým se stal
Ing. Ladislav Šuška za pozitivní a lidský přístup k žákům. Ocenění Nepedagog roku získal Petr Kutlák za vynikající práci pro rozvoj školy. Mgr.

Adriana Kowalcze