Projekty

Erasmus+

Škola získala grant ve výši 89 939 euro na uspořádání zahraničních odborných stáží žáků. V rámci projektu vyšleme na stáže 30 žáků školy a 3 doprovodné osoby. Účastnit projektu se mohou žáci ze 3. ročníku studijních oborů Strojírenství a Stavebnictví a žáci z 2. a 3. ročníků učňovských oborů Strojní mechanik, Instalatér, Zedník a Obráběč kov ... (více)

Rovný přístup ke vzdělávání s ohledem na lepší uplatnitelnost na trhu práce

Naše škola se účastní projektu s názvem Rovný přístup ke vzdělávání s ohledem na lepší uplatnitelnost na trhu práce (projekt je též znám jako IKAP - Implementace krajských akčních plánů). Projekt je podpořen z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, realizátorem je Krajský úřad Olomouckého kraje. Cílem tohoto projektu je naplnění vybraných prior ... (více)

Podpora žáků a pedagogů SOŠ a SOU strojírenského a stavebního Jeseník

Projekt „Podpora žáků a pedagogů SOŠ a SOU strojírenského a stavebního Jeseník“ je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je rozvoj školy formou personálních podpor, vzděláváním pedagogických pracovníků a podporou extrakurikulárních aktivit. Projekt je podpořen EU částkou 562 507 Kč.

Modernizace odborného vzdělávání

Modernizace odborného vzdělávání

Projekt Modernizace odborného vzdělávání (MOV) rozvíjí kvalitu odborného vzdělávání a podporuje uplatnitelnost absolventů na trhu práce. Je financován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jeho realizaci zajišťuje Národní ústav pro vzdělávání. Projekt se zaměřuje na všeobecně vzdělávací a odbornou složku vzdělávání na středních odborných ... (více)

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

Zapojili jsme se do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (reg. číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_020/0004015) V souvislosti s novelou školského zákona (č. 82/2015 Sb.) jsou i na naši školu kladeny vysoké nároky ohledně zajištění rovného přístupu ke vzdělávání všech dětí, žáků a studentů tak, aby byl plně využit potenciál každého jedin ... (více)

Pořízení CNC strojů, konvenčních obráběcích strojů a vybudování multifunkční výukové učebny

Projekt „Pořízení CNC strojů, konvenčních obráběcích strojů a vybudování multifunkční výukové učebny“ Střední odborné školy a Středního odborného učiliště strojírenského a stavebního v Jeseníku reaguje na zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění žáků na trhu práce. Projekt rovněž reaguje na stálý nedostatek řemeslníků. Jeliko ... (více)