VYBUDOVÁNÍ UČEBNY POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ VČETNĚ ZAJIŠTĚNÍ KONEKTIVITY

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0007657

Hlavním cílem projektu je zvýšit kvalitu a dostupnost infrastruktury středních škol a vyšších odborných škol a podpořit tak aktivní rozvoj studentů a usnadnit jim snazší začlenění se na trhu práce. Výstupem projektu bude nová polytechnická učebna včetně vybavení a výukových pomůcek, vznik bezbariérového přístupu pro žáky se zdravotním a tělesným postižením, zajištění konektivity školy dle metodiky IROP, vybudování odpočinkové zóny s mobiliářem a zelení.

Realizace projektu je podpořena finanční spoluúčastí Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu v rámci výzvy č. 5 – IROP – MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko o. p. s.

Fotografie
zelen1.jpeg
zelen2.jpeg
zelen3.jpeg
zelen4.jpeg
Ke stažení