Žákovský parlament

Cíle žákovského parlamentu:

 • Zprostředkovat výměnu informací mezi žáky, učiteli, vedením školy a zaměstnanci školy.
 • Předcházet negativním jevům jako jsou šikana, ubližování druhým, ničení majetku školy atd.
 • Připomínat dodržování školního řádu.
 • Připravovat a organizovat činnosti, které navrhnou žáci jednotlivých tříd, zejména kulturní a sportovní akce a jejich vyhodnocování.
 • Řešit připomínky a návrhy žáků na lepší chod školy.
 • Umožnit žákům komunikovat s dospělými (učiteli), brát je jako své partnery a umožnit žákům uplatnit své dovednosti, schopnosti a získat zkušenosti,aktivně se podílet na vytváření pozitivního klimatu školy.

Pravidla žákovského parlamentu:

 • Volby do žákovského parlamentu probíhají jednou ročně.
 • Každá třída si volí svého kandidáta v souvislosti s plynulým chodem vyučování.
 • Volby se netýkají prvních ročníků.
 • V případě dlouhodobé nepřítomnosti voleného kandidáta a nemožnosti se pravidelně zúčastnit, nebo neplnění jiných povinností voleného kandidáta se mohou volby v průběhu školního roku opakovat.
 • Pravidelná schůzka školního parlamentu bude probíhat jednou měsíčně v dopoledních hodinách, schůzku parlamentu svolává koordinátor žákovského parlamentu Mgr. Jakub Senci.
 • Každý člen žákovského parlamentu má stejné postavení, tedy každý člen má jeden hlas.
 • Každý člen žákovského parlamentu na zasedání je povinen se chovat dle zásad slušného chování (tzn. nepřekřikovat se, vyslechnout si názor jiných, být ohleduplný ad.)>
 • Každý člen parlamentu má povinnost pravidelně sledovat oznámení v prostředí google classroom, kde bude vypsán termín dalšího zasedání žákovské rady.

Práva žákovského parlamentu:

 • Podílí se aktivně na životě školy
 • Vyjadřuje se k problémům školy.
 • Předkládá své návrhy vedení školy.
Fotografie
zrcadla.jpg
Ke stažení