Whistleblowing (ochrana oznamovatelů)

Naše škola zřídila vnitřní oznamovací systém a přijímá oznámení dle zákona č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů. Níže najdete všechny oznamovací kanály spolu s popisem, jak oznámení podat a sledovat. S přijatým oznámením se může seznámit pouze příslušná osoba. Veškeré poskytnuté informace jsou proto v naprostém bezpečí.

Příslušná osoba: Jana Janelová, Kateřina Gawron

Telefon: 584 412 032

E-mail: sekretariat@soje.cz

Tyto kontaktní údaje neslouží k přijímání oznámení. Oznámení lze podat způsoby uvedenými níže.

Možnosti podání oznámení
V souladu se Zákonem umožňujeme podat oznámení písemně, ústně nebo osobně.

1. Písemně

Prostřednictvím tohoto oznamovacího formuláře. Oznámení lze sledovat na [přímý odkaz do oznamovacího formuláře] v sekci Zkontrolovat oznámení, po zadání unikátního klíče, který získáte po odeslání oznámení.

2. Ústně

Na telefonním čísle 584 412 032.

3. Osobně

Příslušné osobě do 14 dnů po domluvě na výše uvedených kontaktech. Příslušná osoba o takovém oznámení vyhotoví protokol.

Co je považováno za oznámení dle Zákona?
Pokud upozorníte na jednání, které:

 • má znaky trestného činu,
 • má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100.000 Kč,
 • porušuje zákon o ochraně oznamovatelů, nebo
 • porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblastech stanovených Zákonem (např. finanční služby, daně z příjmů právnických osob, ochrana spotřebitele, ochrana životního prostředí aj.).
 • Ochrana osobních údajů
 • Příslušná osoba je povinna vést v elektronické podobě evidenci údajů o přijatých oznámeních a uchovávat oznámení podané prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému a dokumenty související s oznámením po dobu 5 let ode dne přijetí oznámení. Do evidence a k dokumentům souvisejícím s oznámením a k uchovávaným oznámením má přístup v případě oznámení podaných prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému pouze příslušná osoba.

Externí oznamovací kanál

Oznámení můžete podat také prostřednictvím externího oznamovacího systému Ministerstva spravedlnosti. Více informací včetně oznamovacího formuláře naleznete na adrese: https://oznamovatel.justice.cz/.

Vyloučení

Povinný subjekt vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona o ochraně oznamovatelů.

Kategorie dle zákona o ochraně oznamovatelů:

 • Jednání, které má znaky trestného činu
 • Jednání, které má znaky spáchání přestupku
 • Porušení zákona o ochraně oznamovatelů
 • Porušení předpisů EU v oblasti finančních služeb
 • Porušení předpisů v oblasti daně z příjmu právnických osob
 • Porušení předpisů v oblasti předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
 • Porušení předpisů v oblasti ochrany spotřebitele
 • Porušení předpisů v oblasti souladu s požadavky na výrobky včetně jejich bezpečnosti
 • Porušení předpisů v oblasti bezpečnosti dopravy, přepravy a provozu na pozemních komunikacích
 • Porušení předpisů v oblasti ochrany životního prostředí
 • Porušení předpisů v oblasti bezpečnosti potravin a krmiv a ochrany zvířat a jejich zdraví
 • Porušení předpisů v oblasti radiační ochrany a jaderné bezpečnosti
 • Porušení předpisů v oblasti hospodářské soutěže, veřejných dražeb a zadávání veřejných zakázek
 • Porušení předpisů v oblasti ochrany vnitřního pořádku bezpečnosti, života a zdraví
 • Porušení předpisů v oblasti ochrany osobních údajů, soukromí a bezpečnosti sít elektronických komunikací a informačních systémů
 • Porušení předpisů v oblasti ochrany finančních zájmů EU
 • Porušení předpisů v oblasti fungování vnitřního trhu včetně ochrany hospodářské soutěže a státní podpory podle práva EU