Předmětová komise všeobecně vzdělávacích předmětů

Předměty vyučované na naší škole jsou tematicky sdruženy do tzv. předmětových komisí. Členy předmětových komisí jsou vyučující těchto předmětů. Předmětová komise se stará o to, aby výuka probíhala v souladu se školním vzdělávacím plánem a učebními plány, metodicky vede jednotlivé vyučující, dohlíží na srovnatelnost výuky ve stejných předmětech mezi různými vyučujícími, vyhodnocuje výsledky vzdělávání apod. Členové předmětové komise také společně připravují maturitní témata, individuální plány žáků, různé soutěže, exkurze, praxe a aktivity žáků nad rámec pravidelné výuky včetně personálního zajištění. Dále díky spolupráci s výchovnou poradkyní mohou vznikat efektivní podpůrná opatření pro žáky se speciálními potřebami a dětmi nadanými. Také vybírají učebnice a studijní materiály. Dávají podněty pro vznik nových a návrhy pro rozvoj a využívání stávajících specializovaných učeben.

Předmětové komise spolupracují nejen s vedením školy, ale i navzájem mezi sebou, a to zejména v oblasti mezipředmětových vztahů. Každá předmětová komise má svého předsedu, který pravidelně svolává členy své komise na schůzky, kde se řeší otázky týkající se jejich pedagogické práce. Členové PK se scházejí v takové intenzitě, aby zajistili plnění úkolů dle harmonogramu hlavních činností a zároveň dokázali reagovat na aktuální potřeby svých členů a potřeby školy.

Závěry z těchto schůzek jsou předávány řediteli školy jako podklad pro jednání celého vedení školy.

PŘEDMĚTOVÁ KOMISE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ 

Spektrum předmětů vyučovaných členy naší komise je poměrně široké. Najdeme mezi nimi vědy společenské i vědy přírodní. O fyzickou kondici žáků pečují vyučující tělesné výchovy.

Předměty: český jazyk, literatura, anglický jazyk, matematika, fyzika, občanská nauka, dějepis, tělesná výchova, informační a komunikační technologie, ekologie, ekonomika, chemie, základy přírodních věd. Snažíme se učinit výuku pro žáky zajímavou. Výuku doplňují také exkurze, návštěvy výchovně-vzdělávacích pořadů a projekty týkající se společnosti kolem nás. Žáci vyjíždí za zkušenostmi v rámci projektu Erasmus+ do zahraničí.

ČESKÝ JAZYK 

Cílem pedagogů českého jazyka a literatury není jen připravit žáky k maturitní zkoušce, ale zároveň se snaží rozšířit kulturní povědomí prostřednictvím divadelních představení, návštěvou kina a místní knihovny, účastí v olympiádě z českého jazyka apod. Každoročně na jaře se účastníme projektu Kamera na cestách v kině Pohoda Jeseník a naši studenti si tyto outdoorové filmy velmi oblíbili.  
V listopadu se konalo školní kolo olympiády z českého jazyka, které se skládalo z gramatického testu a slohové práce. První 3 školní olympionici se v lednu zúčastnili okresního kola na jesenickém gymnáziu.

V prosinci jsme zhlédli hudební vystoupení skupiny Marbo v Divadle Petra Bezruče. Před vánočními svátky byla dokonce udělána anketa, v níž si sami studenti vybrali z nabídky 4 filmů, který jim pak byl puštěn v kině Pohoda.  

DĚJEPIS, OBČASKÁ NAUKA 

Jsme sice technicky zaměřenou školou, ale dbáme i na to, aby si naši studenti do života odnesli i všeobecné informace tykající se historie jak národní, tak světové. Znalost historie z 1. ročníků je následně využívána v občanské nauce, která tímto posiluje národní uvědomění a všeobecný přehled, zejména 20. století, které je mnohdy ve školách opomíjeno. V loňském roce jistě nikomu neunikla informace o 100. výročí založení Československa. V našem malebném horském regionu proběhla celá řada akcí k tématu a my jsme například využili přednášky Radima Kapavíka, amatérského nadšence do problematiky 1. světové války. Tématem byla 1. světová válka a vznik Československa: Čeští vojáci na obou stranách front velké války. Mluvené slovo bylo prokládáno obrazovým materiálem a některými dobovými uniformami přímo na místě, čímž se přednáška stala velmi zajímavou a našim studentům zajisté rozšířila jejich všeobecný přehled.

Letos na podzim se nám však naskytly i jedinečné příležitosti nahlédnout blíže do tematiky 2. světové války. První z nich nás zavedla do bývalých jesenických kasáren, kde nyní sídlí Policie ČR. Nejprve jsme se podívali na úžasně zpracované dvacetiminutové video o historii budovy a následovala prohlídka artefaktů nejen z druhé světové války. Kromě dobových zbraní, fotografií, dokumentů, uniforem apod. jsme také mohli vidět například odznaky, policejní čepice z různých koutů světa.

Další přednáška k 2. světové válce se konala přímo na naší škole a zcela dobrovolně a s velkým zápalem si ji pro naše studenty připravil amatérský nadšenec a sběratel pan Pavel Peška. Přednášel o evropských frontách, ataku na Pearl Harbor, vylodění v Normandii, kapitulaci Japonska, vypátrání Eichmanna a mnohém dalším. Protože opravdu vykládal poutavě a dokázal reagovat na jakoukoliv otázku, protáhla se přednáška z plánované 1 hodiny na hodiny 2.

Kromě přednášek se účastníme mnoha exkurzí, jako výstavy terakotové armády v Olomouci, v rámci výletu v Pasohlávkách jsme taktéž zamířili nahlédnout do Archeoparku v nedalekém Pavlově a následně jsme se vydali nad týčící se pavlovskou zříceninu Děvičky. 

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Jak získat informace? Jak s informacemi zacházet? Jak třídit informace? Jak s informacemi zacházet? To jsou otázky, které momentálně „hýbou“ světem. A právě na tyto otázky se snaží odpovědět předmět Informační a komunikační technologie, dále jen ICT.

S rozvojem internetu se informace nejčastěji šíří v digitální podobě, kde je snadnější s informacemi pracovat a vyhledávat. Problém internetu však spočívá s množstvím informací na různé úrovni. Předmět ICT reaguje na moderní dobu s rozvojem internetu a učí žáky pracovat s nástroji, které se používají k uchování, třídění, zaznamenávání a šíření relevantních informací.

PROJEKTY

ERASMUS + 2017/2018 

Naše škola, SOŠ a SOU strojírenské a stavební Jeseník, získala v roce 2017 grant v rámci projektu Erasmus+ na uspořádání zahraničních odborných stáží žáků. Na konci dubna 2018 jsme vyslali 30 žáků školy a 3 doprovodné osoby do Anglie (Portsmouth) a Irska (Cork, Mallow). Projektu se zúčastnili žáci z 3. ročníků studijních oborů Strojírenství  a Stavebnictví a žáci z 2. a 3. ročníků učňovských oborů Strojní mechanik, Instalatér, Zedník  a Obráběč kovů. Žáci získali odbornou praxi v zahraničních firmách dle svého studijního zaměření v délce 4 týdnů. Jejich odjezdu na stáž předcházela půlroční jazyková příprava.  Účastníci získali nové odborné znalosti, dovednosti a kompetence ve svém oboru. Délka práce byla 6-8 hodin denně, 5 dní v týdnu.  Víkendy byly volné a vyplněné kulturním programem.  Účastníci tak měli dostatek času poznat hostitelskou zemi, seznámit se s tamními zvyky a tradicemi. 

ERASMUS + 2018/2019 

Škola získala grant ve výši 107 749 euro na uspořádání zahraničních odborných stáží  pro 30 žáků školy. Projekt zahrnuje 2 aktivity – krátkodobé a dlouhodobé odborné stáže žáků v podniku. Krátkodobých 4týdenních stáží se zúčastní 28 žáků a dlouhodobých 3 měsíčních stáží 2 žáci. 20 stáží se uskuteční v Irsku a 10 v Anglii.  Na stáže žáky doprovodí 3 učitelé školy.  Praxe budou probíhat jako povinné školní praxe. Stáže jsou určené pro žáky 2. a 3. ročníků studijních oborů Strojírenství a Stavebnictví  a učňovských oborů Strojní mechanik, Instalatér, Zedník a Obráběč kovů.

ERASMUS + 2019/2020 

Na příští školní rok jsme požádali o grant na dvouleté období, tak doufáme, že nám to vyjde! 

EDISON – AIESEC  2018/2019 

V týdnu od 24.2. do 3.3. 2019 se na naší škole uskuteční první ročník multikulturního projektu EDISON. Pod záštitou mezinárodní organizace AIESEC spojuje mladé lidi odlišných kultur  a národností, aby se seznámili se zvyky, tradicemi a situací v jiných zemích. Těšíme se, že nás navštíví vysokoškolští studenti z Číny, Ukrajiny, Indonésie, Maroka, Ruska a Taiwanu.

SOUTĚŽE 

pIšQworky 

V loňském i letošním školním roce proběhlo v říjnu školní kolo soutěže pIšQworky.  Jedná se o republikovou soutěž. 5 nejúspěšnějších žáků vytvořilo tým, který postoupil do oblastního kola soutěže v Šumperku. Zatím se nám nepodařilo v tomto kole dosáhnout velkých úspěchů, ale pokusíme se o to v dalších letech! 

SUDOKU 

Minulé dva školní roky se na škole rovněž uskutečnilo školní kolo soutěže SUDOKU. Soutěžilo se ve třech úrovních obtížnosti a k vítězství vedlo nejen správné řešení, ale zároveň co nejkratší čas řešení. Součet časů všech tří úrovní soutěže pak určuje pořadí soutěžících. 

Ke stažení