GDPR

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Správce osobních údajů Střední průmyslová škola Jeseník jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jako "GDPR")

Do funkce pověřence pro ochranu osobních údajů pro Správce byl jmenován:

Tomáš Tyl
Adresa: Dukelská 1240, Jeseník 790 01
Telefon: 724 448 108
E-mail: tyl@soje.cz
 

Obecná informace o zpracování osobních údajů

Střední průmyslová škola Jeseník je příspěvkovou organizací Olomouckého kraje, který je jejím zřizovatelem. Hlavním úkolem naší organizace je výchova a vzdělávání žáků ve středoškolské vzdělávací soustavě.

Střední průmyslová škola Jeseník zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

Střední průmyslová škola Jeseník je správcem Vašich osobních údajů, které zpracovává zejména za účelem:

  1. přijímací řízení do prvního ročníku,
  2. zajištění základního vzdělávání,
  3. zajištění středního vzdělávání,
  4. zájmové vzdělávání,
  5. zapojení do vzdělávacího programu Evropské unie Erasmus+, šablon a projektů Evropské unie,
  6. zajištění odborného výcviku, učební nebo odborné praxe,
  7. ubytování žáků školy v Domově mládeže,
  8. ubytování cizích osob za úplatu,
  9. zajištění školního stravování

Kontaktní adresa správce:

Střední průmyslová škola Jeseník, Dukeslká 1240, 79001 Jeseník,
IČ: 00176401, telefon: +420 584 411 100, e-mail: sekretariat@soje.cz ID datové schránky: 8u5j6jc

Příspěvková organizace Střední průmyslová škola Jeseník na základě povinnosti uložené jí obecným nařízením jmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 obecného nařízení a pro Vás je kontaktní osobou pro řešení Vašich dotazů, požadavků nebo žádostí.

Kontaktní adresa pověřence pro ochranu osobních údajů:

Tomáš Tyl,
adresa: Dukelská 1240, Jeseník, 790 01,
telefon: +420 724 448 108,
e-mail: tyl@soje.cz

Vaše nezbytné osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě splnění právních povinností, které se na Střední průmyslové škole Jeseník vztahují.

Další nezbytné osobní údaje mohou být shromažďovány za účelem splnění smlouvy mezi Střední průmyslovou školou Jeseník a Vámi.

V některých případech mohou být Vaše osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev Vaší vůle se zpracováním Vašich osobních údajů za daným účelem a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.

Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do Vašich práv či oprávněných zájmů.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Svá práva a požadavky uplatňujte u pověřence pro ochranu osobních údajů.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Informace k pořizování a zveřejňování fotografií

Střední průmyslová škola Jeseník pořizuje a zveřejňuje v prostorách školy, na internetu, na vývěskách fotografie ze školních a mimoškolních akcí našich žáků. Pořizování a zveřejňování fotografií slouží k uměleckému účelu, případně jako zpravodajství z dané akce podle § 89 občanského zákoníku, tzv. zpravodajská nebo umělecká licence. Tyto fotografie jsou vnímány jako pochvala žáků. Negativní fotografie škola nepořizuje.