Školní metodik prevence

Školní metodik prevence: pracuje především v oblasti prevence rizikového chování žáků.

Jakub Senci

Konzultační hodiny: středa 13:30 - 14:15, 5. patro, dveře č. 507

Kontakt: senci@soje.cz

Vykonává činnost metodickou, koordinační, informační, poradenskou. Připravuje, koordinuje a realizuje preventivní program školy, vede písemnou dokumentaci o činnosti. Náplň práce školního metodika prevence vychází z vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 197/2016 Sb. Prioritním cílem preventivní strategie školy je podpora bezpečného chování, zdravého životního stylu žáků a pozitivních mezilidských vztahů.

Vytváří preventivní program školy a zajišťuje jeho realizaci, vyhodnocuje efektivitu programu.

Koordinuje aktivity školy zaměřené na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, rasismu a xenofobie, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších projevů rizikového chování.

Ke stažení