Projekty

Erasmus+ 2017

Škola získala grant ve výši 89 939 euro na uspořádání zahraničních odborných stáží žáků. V rámci projektu vyšleme na stáže 30 žáků školy a 3 doprovodné osoby. Účastnit projektu se mohou žáci ze 3. ročníku studijních oborů Strojírenství a Stavebnictví a žáci z 2. a 3. ročníků učňovských oborů Strojní mechanik, Instalatér, Zedník a Obráběč kov ... (více)

Rovný přístup ke vzdělávání s ohledem na lepší uplatnitelnost na trhu práce

Naše škola se účastní projektu s názvem Rovný přístup ke vzdělávání s ohledem na lepší uplatnitelnost na trhu práce (projekt je též znám jako IKAP - Implementace krajských akčních plánů). Projekt je podpořen z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, realizátorem je Krajský úřad Olomouckého kraje. Cílem tohoto projektu je naplnění vybraných prior ... (více)

Podpora žáků a pedagogů SOŠ a SOU strojírenského a stavebního Jeseník

Projekt „Podpora žáků a pedagogů SOŠ a SOU strojírenského a stavebního Jeseník“ je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je rozvoj školy formou personálních podpor, vzděláváním pedagogických pracovníků a podporou extrakurikulárních aktivit. Projekt je podpořen EU částkou 562 507 Kč.

EDISON 2019

V týdnu od 24.2. do 3.3. se na naší škole uskuteční první ročník multikulturního projektu EDISON. Pod záštitou mezinárodní organizace AIESEC spojuje mladé lidi odlišných kultur a národností, aby se seznámili se zvyky, tradicemi a situací v jiných zemích. Těšíme se, že nás navštíví vysokoškolští studenti z Číny, Ukrajiny, Indonésie, Maroka, Ruska a Taiwanu ... (více)

EDUgrant

SPŠ Jeseník se zapojila do projektu EDUgrant, který škole zapůjčil pomůcky do nově otevřené učebny robotiky. Pomůcky zakoupené v rámci projektu EDUgrant slouží k HW vybavení učebny robotiky a jsou určeny pro 22 žáků, kdy se počítá se skupinovou prací dvou žáků na jednu sadu pomůcek (PC + robotická sada). Primárně jsou pomůcky určeny pro výuku v oboru Infor ... (více)

ERASMUS + 2018

Údaje o projektu: Číslo projektu (EK): 2018-1-CZ01-KA102-046940.   Naše škola  získala v roce 2018 grant v rámci projektu Erasmus + na uspořádání zahraničních odborných stáží žáků. Vyslali jsme tak v průběhu dubna 30 žáků školy a 3 doprovodné osoby do Anglie (Portsmouth)  a Irska (Cork, Sligo). Projektu se zúčastnili žáci z 2. a  3. ročníku studijních oborů Strojírenství a Stavebnic ... (více)

Erasmus+ 2019

Začátek projektu: 15.9.2019 Původní plánovaný konec projektu: 14.9.2021 Plánovaný počet účastníků: 44 krátkodobých na 4 týdny a 4 ErasmusPro na 13 týdnů V říjnu 2019 bylo vybráno 22 účastníků 4týdenních stáží a 2 účastníci pro stáž v aktivitě Erasmus pro v délce 13 týdnů. Z toho se mělo 10 stáží uskutečnit v Anglii a 12 v Irsku (6 Sligo a 6 Cork ... (více)

Modernizace odborného vzdělávání

Projekt Modernizace odborného vzdělávání (MOV) rozvíjí kvalitu odborného vzdělávání a podporuje uplatnitelnost absolventů na trhu práce. Je financován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jeho realizaci zajišťuje Národní ústav pro vzdělávání. Projekt se zaměřuje na všeobecně vzdělávací a odbornou složku vzdělávání na středních odborných ... (více)

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

Zapojili jsme se do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (reg. číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_020/0004015) V souvislosti s novelou školského zákona (č. 82/2015 Sb.) jsou i na naši školu kladeny vysoké nároky ohledně zajištění rovného přístupu ke vzdělávání všech dětí, žáků a studentů tak, aby byl plně využit potenciál každého jedin ... (více)

Pořízení CNC strojů, konvenčních obráběcích strojů a vybudování multifunkční výukové učebny

Projekt „Pořízení CNC strojů, konvenčních obráběcích strojů a vybudování multifunkční výukové učebny“ Střední odborné školy a Středního odborného učiliště strojírenského a stavebního v Jeseníku reaguje na zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění žáků na trhu práce. Projekt rovněž reaguje na stálý nedostatek řemeslníků. Jeliko ... (více)

VYBUDOVÁNÍ UČEBNY POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ VČETNĚ ZAJIŠTĚNÍ KONEKTIVITY

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0007657 Hlavním cílem projektu je zvýšit kvalitu a dostupnost infrastruktury středních škol a vyšších odborných škol a podpořit tak aktivní rozvoj studentů a usnadnit jim snazší začlenění se na trhu práce. Výstupem projektu bude nová polytechnická učebna včetně vybavení a výukových pomůcek, vznik bezbariérového přístupu pro žáky se ... (více)