Výchovný poradce

Výchovný poradce je v organizační struktuře školy podřízen přímo řediteli školy, případně zástupci ředitele školy, určí-li tak ředitel školy. Není tedy podřízen ani třídním učitelům, metodikovi prevence ani není odpovědný za práci pedagogicko-psychologické poradny.

Zaměřuje se především na integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami včetně integrace nadaných žáků, věnuje se i problematice kariérového poradenství, prevenci a řešení výukových a výchovných obtíží a problémů souvisejících se vzděláváním a s motivací k překonávání problémových situací.

Dalším úkolem výchovného poradce je nastavení studia (individuální vzdělávací plán či zvláštní režim výuky) pro žáky mimořádně nadané, jejichž schopnosti dosahují mimořádné úrovně v jednotlivých rozumových oblastech, pohybových, uměleckých a sociálních dovednostech.

Kontakt: prokopova@soje.cz

Konzultační hodiny: středa 13:30 - 14:15 v sudém týdnu, 14:05 - 14:50 v lichém týdnu, po domluvě i v jiném termínu, 3. patro, dveře č. 301

Mezi standardní činnosti výchovného poradce patří činnosti poradenské, metodické a informační.

1. Poradenská činnost:

 • eviduje studenty se specifickými vývojovými poruchami učení a chování, včetně studentů z jiného kulturního prostředí a studentů se sociálním znevýhodněním, kontroluje platnost vyšetření z pedagogicko-psychologické poradny
 • průběžně a dlouhodobě pečuje o studenty s neprospěchem a vytváří předpoklady pro jeho snižování
 • je k dispozici studentům, jejich rodičům i ostatním vyučujícím v době svých konzultačních hodin
 • pomáhá zvládat adaptační obtíže při vstupu na školu, upevňovat studijní návyky a dovednosti
 • pomáhá při řešení osobních obtíží a problémů studentů (komunikace s učiteli, pozice ve třídě, prevence šikany aj.)
 • v oblasti kariérního poradenství pomáhá při volbě zaměření dalšího studia (volba profilových předmětů), zajišťuje testování profesionální orientace

2. Metodická činnost:

 • poskytuje ostatním vyučujícím metodickou pomoc při práci se studenty se specifickými vývojovými poruchami učení a chování
 • poskytuje ostatním vyučujícím metodickou pomoc v oblasti výchovných trendů, sleduje změny v právních předpisech týkajících se problematiky výchovného poradenství a informuje o nich ostatní vyučující
 • výchovný poradce spolupracuje s Asociací výchovných poradců a pravidelně se zúčastňuje jejich konferencí
 • dle potřeby spolupracuje s dalšími orgány – pedagogicko-psychologickou poradnou, s orgány péče o děti, s policií apod.
 • ve spolupráci s metodikem prevence organizuje výchovné a preventivní akce pro studenty (besedy s městskou policií na téma: Právní vědomí, Úmluva práv dítěte, Kriminalita mládeže,…., exkurze do Domu světla, přednášky zaměřené na drogovou závislost, projekty Můžu Ti pomoct či charitativní akce Červená stužka, pro společnost Unicef, apod.)
 • spolu se školním metodikem prevence sleduje žáky potenciálně problematické
 • v případě prospěchových či výchovných problémů nebo na základě doporučení třídního učitele svolává výchovně vzdělávací komisi, z jejího jednání pořizuje zápis, výchovně vzdělávací komise se zpravidla svolávají po hodnocení v I. a III. čtvrtletí školního roku, v naléhavých případech i v jiném termínu
 • pomáhá třídním učitelům s realizací a náplní třídnických hodin, které jsou koncipovány jako jedinečná možnost nerušeného setkání třídy a třídního učitele a pro řešení aktuálních třídních témat, nejsou svolávány nahodile, ale bývají předem jasně vymezeny v měsíčním harmonogramu školy, jsou zaznamenány v třídním rozvrhu hodin

3. Informační činnost:

 • informuje o možnostech pomaturitního studia a přípravných kurzech pro studenty maturitních tříd
 • informuje o možnosti studia v zahraničí a koordinuje studium v zahraničí
 • zprostředkovává komunikaci mezi školou a rodinou, v případě potřeby informuje rodiče pomocí SP, webu, e-mailem či doporučeným dopisem
 • zajišťuje besedy s odborníky různých oborů podle zájmu a potřeb studentů i učitelů
 • poskytuje informace pomocí nástěnky, zajišťuje informační materiály