Školní řád

Školní řád ustanovuje práva a povinnosti žáků, pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví ve škole i na akcích mimo školu. Stanovuje pravidla školní docházky, způsoby omlouvání nepřítomnosti ve škole a maximální možnou výši absence ve škole a ve vyučovaných předmětech. Definuje pravidla hodnocení, stupně klasifikace a výchovná opatření. Vytyčuje hranice školního pozemku mimo budovu školy, kde žák musí dodržovat školní řád stějně jako uvnitř budovy školy. Jeho součástí je i Řád úseku praktického vyučování. Je povinností každého žáka tento školní řád dodržovat a respektovat.

Ke stažení