Učební obor - Obráběč kovů

23-56-H/01

3letý učební obor zakončený státní závěrečnou zkouškou, který je velmi vyhledávaný trhem práce a zároveň je podporovaný krajským stipendiem.

Absolventi tohoto oboru mohou pracovat jako obsluha konvenčních obráběcích strojů - soustruhů, frézek, vrtaček, brusek a také v různých kovoobráběčských firmách. Učí se obsluze CNC obráběcích strojů, tj. strojů řízených počítačem. Dokáží sestavovat jednoduché programy na panelu stroje, provádět úpravy programů, upínat stroje a obrobky. Pro složité programy používají programy vytvořené softwarem PowerMILL a WorkNC, které dokáží transportovat do stroje z externího počítače. Tito pracovníci mají i velmi dobré finanční ohodnocení.

V naší škole mohou žáci využít možnost pracovat v rámci odborného výcviku přímo na pracovištích v obráběčských firmách. Žáci s dobrým prospěchem mají stipendium 1500 až 2000 Kč měsíčně. Po vyučení lze pokračovat ve studiu na nástavbovém studiu Provozní technika na naší škole a získat maturitu, která umožní další pracovní příležitosti.

Žák bude umět:

 • správně a samostatně čte výkresovou dokumentaci, využívá číselné a slovní údaje uvedené na výkrese, tyto údaje umí vyhledat v tabulkách a určit hodnoty vztahující se k určení geometrického tvaru, toleranci rozměru, tvaru a polohy a jakosti povrchu, provádí pomocné výpočty a pořizuje náčrty zhotovovaných dílů
 • využívá základních vědomostí a dovedností ze základů zpracování kovů
 • strojním obráběním kovů, soustružením, frézováním, vrtáním resp. broušením na klasických obráběcích strojích zhotovuje jednodušší strojní součásti o přesnosti až IT 7, za dodržení stanovených požadavků na geometrickou polohu a tvar obrobených ploch při jakosti povrchu až Ra 0,4 za respektování vhodných chladiv a maziv
 • na základě pracovních podkladů dovede určit obráběcí stroj pro výrobu, provést jeho celkové seřízení, obsluhu a běžnou údržbu
 • umí rozlišit obráběné materiály podle značení státní normy, určit jejich vlastnosti z hlediska jejich obrobitelnosti a stanovit řezné materiály
 • upíná obrobky s ohledem na jeho tvar a velikost, umí určit způsob obrábění a požadavky na rozměrové, tvarové a polohové tolerance
 • nastavuje řezné podmínky obráběcího stroje v závislosti na materiálu a tvaru obrobku, řezných materiálů, upínacích prostředků nástrojů a obrobků a stabilitě obráběcí soustavy
 • řídí proces obrábění, analyzuje jeho případné poruchy ke stanovení optimálního procesu obrábění
 • na základě technické dokumentace výrobku stanovuje příslušné technologie obrábění a pracovní postup vzhledem k funkčním, konstrukčním, výrobně technickým a hospodárným hlediskům výroby
 • podle stanoveného postupu výroby určuje a správně používá obráběcí stroje, nástroje, upínací prostředky nástrojů a obrobků, měřidla a měřící pomůcky, pomocné a pracovní prostředky
 • sestavuje, zadává a provádí korekce programů a zhotovuje jednoduché obrobky na číslicově řízených obráběcích strojích z kovových i nekovových technických materiálů
 • provádí systematickou kontrolu kvality obráběných ploch ve shodě s průběhem výroby, zadanými parametry kvality a počtem zhotovovaných kusů
 • určuje a používá měřící a kontrolní prostředky pro sledování dílčí i konečné kvality obráběných ploch, posuzuje případné odchylky od předepsaného rozměru a získaných informací využívá k případným korekcím procesu obrábění
 • orientuje se v základních vztazích třískového obrábění k životnímu prostředí a zásadách jeho ochrany před možnými negativními vlivy, dokáže svou pracovní činnost vykonávat tak, aby životní prostředí nenarušoval a dále přispíval k jeho zlepšení
 • používá osobní ochranné pracovní prostředky a ovládá předpisy bezpečnosti a hygieny práce
 • obsluhuje protipožární zařízení a ovládá předpisy protipožární ochrany

Praxe prvního ročníku probíhá v dílnách naší školy pod vedením učitele odborného výcviku. Praxe druhého a třetího ročníku je vykonávána na pracovištích sociálních partnerů, kde se na základě smlouvy naši žáci zdokonalují v instalatérských pracích. Za odvedenou práci dostávají od sociálních partnerů finanční odměnu. Odměna je závislá na kvalitě odvedené produktivní práce.

Po získání výučního listu je možno na naší škole pokračovat v nástavbovém studiu „Provozní technika“, který je dvouletý a je zakončen maturitní zkouškou.

Absolventi učebního oboru mají šanci uplatnění na trhu práce v získané kvalifikaci.

Ke stažení