Projekty

Interreg

Interreg

Rozvoj technického vzdělávání-spolupráce institucí Prohloubení přeshraničních vazeb obyvatel a institucí česko-polského pohraničí Cílem projektu, který realizují čtyři partneři: GIG, VŠB-TUO, SPŠ JESENÍK a okres Prudnik – CKZiU v Prudniku, je zvýšit kapacitu těchto institucí. Projekt bude mít pozitivní vliv mimo jiné na Euroregion Praděd, který leží v ob ... (více)

DRONE EXPERT 23 - 24

DRONE EXPERT 23 - 24

Po úspěšné realizaci projektu Drone Expert, ve spolupráci s Vysokou školou báňskou v Ostravě a Úřadem pro civilní letectví v Praze, v letech 2022 – 23 jsme se rozhodli navázat dalším během projektu v letech 2023-24. Projekt je zaměřen k získání pilotního oprávnění k létání s bezpilotními letadly do váhové kategorie 25 kg dle platné legislativy, tak, aby absolvent ... (více)

Nové 3D technologie na EMKO

Hlavním cílem projektu je vybudovat unikátní 3D učebnu, která podpoří zájem o polytechnické vzdělávání u žáků základních škol Jesenicka. Síťováním průmyslové školy se základními školami Jesenicka bude podpořen a vyvolán zájem o techniku a nové technologie 21.století.  je spolufinancován Evropskou unií.

Erasmus+ 2021/2022

Začátek projektu: 15.9.2019 Původní plánovaný konec projektu: 14.9.2021 Plánovaný počet účastníků: 44 krátkodobých na 4 týdny a 4 ErasmusPro na 13 týdnů V říjnu 2019 bylo vybráno 22 účastníků 4týdenních stáží a 2 účastníci pro stáž v aktivitě Erasmus pro v délce 13 týdnů. Z toho se mělo 10 stáží uskutečnit v Anglii a 12 v Irsku (6 Sligo a 6 Cork ... (více)

Rovné příležitosti ve vzdělávání v Olomouckém kraji

Rovné příležitosti ve vzdělávání v Olomouckém kraji

Projekt řeší např. předčasné odchody ze vzdělávání, kariérové poradenství, inkluzivní tělesnou výchovu. Více o projektu se dozvíte na stránkách Fakulty tělesné výchovy UPOL . Níže je ukázka spolupráce ze Dne otevřených dveří, které se konaly 11. 11. 2021.   APA - aplikované pohybové aktivity I toto zažiješ na SPŠ Jeseník, navíc skvělý kolektiv, moderní sportoviště ... (více)

EDISON 2019

EDISON 2019

V týdnu od 24.2. do 3.3. se na naší škole uskuteční první ročník multikulturního projektu EDISON. Pod záštitou mezinárodní organizace AIESEC spojuje mladé lidi odlišných kultur a národností, aby se seznámili se zvyky, tradicemi a situací v jiných zemích. Těšíme se, že nás navštíví vysokoškolští studenti z Číny, Ukrajiny, Indonésie, Maroka, Ruska a Taiwanu ... (více)

ERASMUS + 2018

Údaje o projektu: Číslo projektu (EK): 2018-1-CZ01-KA102-046940.   Naše škola  získala v roce 2018 grant v rámci projektu Erasmus + na uspořádání zahraničních odborných stáží žáků. Vyslali jsme tak v průběhu dubna 30 žáků školy a 3 doprovodné osoby do Anglie (Portsmouth)  a Irska (Cork, Sligo). Projektu se zúčastnili žáci z 2. a  3. ročníku studijních oborů Strojírenství a Stavebnic ... (více)

Erasmus+ 2017

Škola získala grant ve výši 89 939 euro na uspořádání zahraničních odborných stáží žáků. V rámci projektu vyšleme na stáže 30 žáků školy a 3 doprovodné osoby. Účastnit projektu se mohou žáci ze 3. ročníku studijních oborů Strojírenství a Stavebnictví a žáci z 2. a 3. ročníků učňovských oborů Strojní mechanik, Instalatér, Zedník a Obráběč kov ... (více)

Implementace dlouhodobého záměru

Naše škola je od 1. 12. 2023 zapojená do projektu Implementace dlouhodobého záměru v Olomouckém kraji (zkráceně IDZ). Veškeré informace týkající se jeho realizace naleznete na webu projektu: Implementace dlouhodobého záměru v Olomouckém kraji  

Rovný přístup ke vzdělávání s ohledem na lepší uplatnitelnost na trhu práce

IKAP OK II Newsletter 2 IKAP OK II Newsletter 1 Naše škola se účastní projektu s názvem Rovný přístup ke vzdělávání s ohledem na lepší uplatnitelnost na trhu práce (projekt je též znám jako IKAP - Implementace krajských akčních plánů). Projekt je podpořen z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, realizátorem je Krajský ú ... (více)

Podpora žáků a pedagogů SOŠ a SOU strojírenského a stavebního Jeseník

Projekt „Podpora žáků a pedagogů SOŠ a SOU strojírenského a stavebního Jeseník“ je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je rozvoj školy formou personálních podpor, vzděláváním pedagogických pracovníků a podporou extrakurikulárních aktivit. Projekt je podpořen EU částkou 562 507 Kč.

EDUgrant

SPŠ Jeseník se zapojila do projektu EDUgrant, který škole zapůjčil pomůcky do nově otevřené učebny robotiky. Pomůcky zakoupené v rámci projektu EDUgrant slouží k HW vybavení učebny robotiky a jsou určeny pro 22 žáků, kdy se počítá se skupinovou prací dvou žáků na jednu sadu pomůcek (PC + robotická sada). Primárně jsou pomůcky určeny pro výuku v oboru Infor ... (více)

Modernizace odborného vzdělávání

Modernizace odborného vzdělávání

Projekt Modernizace odborného vzdělávání (MOV) rozvíjí kvalitu odborného vzdělávání a podporuje uplatnitelnost absolventů na trhu práce. Je financován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jeho realizaci zajišťuje Národní ústav pro vzdělávání. Projekt se zaměřuje na všeobecně vzdělávací a odbornou složku vzdělávání na středních odborných ... (více)

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

Zapojili jsme se do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (reg. číslo: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_020/0004015) V souvislosti s novelou školského zákona (č. 82/2015 Sb.) jsou i na naši školu kladeny vysoké nároky ohledně zajištění rovného přístupu ke vzdělávání všech dětí, žáků a studentů tak, aby byl plně využit potenciál každého jedin ... (více)

Pořízení CNC strojů, konvenčních obráběcích strojů a vybudování multifunkční výukové učebny

Projekt „Pořízení CNC strojů, konvenčních obráběcích strojů a vybudování multifunkční výukové učebny“ Střední odborné školy a Středního odborného učiliště strojírenského a stavebního v Jeseníku reaguje na zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění žáků na trhu práce. Projekt rovněž reaguje na stálý nedostatek řemeslníků. Jeliko ... (více)

PROJEKT DOfE NA EMKU!

PROJEKT DOfE NA EMKU!

Jedná se o program neformálního vzdělávání a podporu osobního rozvoje mladých lidí. V rámci projektu se mohou naši studenti zlepšovat v oblastech, které je zajímají. Stanoví si určitý cíl, který je bude motivovat a posouvat dál. Smlouva o spolupráci uzavřená mezi The Duke of Edingurghs International Award Czech Republic a Střední průmyslovou školou byla podepsána d ... (více)

VYBUDOVÁNÍ UČEBNY POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ VČETNĚ ZAJIŠTĚNÍ KONEKTIVITY

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0007657 Hlavním cílem projektu je zvýšit kvalitu a dostupnost infrastruktury středních škol a vyšších odborných škol a podpořit tak aktivní rozvoj studentů a usnadnit jim snazší začlenění se na trhu práce. Výstupem projektu bude nová polytechnická učebna včetně vybavení a výukových pomůcek, vznik bezbariérového přístupu pro žáky se ... (více)

Česko-polský projekt DRONE EXPERT

Cílem projektu je pro jeho účastníky získat kvalifikaci k provádění prací a výzkumu s využitím bezpilotních prostředků v polském i českém vzdušném prostoru. Projekt spolufinancovaný Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu INTERREG V-A, Česká republika – Polsko. Více se dozvíte na:    DRONE EXPERT na EMKU Na eMku se do toho projektu zapojilolo 12 žák ... (více)

Fakultní škola FTK UPOL Olomouc

Fakultní škola FTK UPOL Olomouc

V pátek 27. 1. 2023 jsme se oficiálně stali fakultní školou FTK UPOL Olomouc. Snahou managementu školy je rozpohybovat emko, tj. studenty a zaměstnance. Těšíme se na řadu aktivit a provázání s FTK. Samozřejmě primárně je tato iniciativa směřována k našim studentům, kteří mají rádi sport, s možností pokračovat ve své profesní kariéře na FTK. Řadu seminářů APA mů ... (více)

Podpora kvality vzdělávání JAK

Podpora kvality vzdělávání Střední průmyslové školy Jeseník byl spolufinancován Evropskou unií. Cíl projektu: Personální podpora Školní asistent SŠ, Školní psycholog SŠ, Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele SŠ a Kariérový poradce SŠ. Další aktivity: Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání SŠ, Spolupráce pracovníků ve vzdělávání SŠ, Spolu ... (více)

Inovační centrum Olomouckého kraje

Inovační centrum Olomouckého kraje

Inovační centrum Olomouckého kraje rozvíjí a kultivuje regionální ekosystém s respektem ke společenským výzvám a technologickým trendům s udržitelným přesahem. Inspirujeme a vzájemně propojujeme firmy, akademickou sféru, podnikavé a kreativní obyvatele Olomouckého kraje.